ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ ഈ മന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുക… അപേക്ഷിച്ചാൽ ഭദ്രകാളി രക്ഷിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവിയുടെ രൗദ്രഭാവമാണ് നിഭദ്രകാളി ദേവി അഗ്നതയെ ഇല്ലാതാക്കി നാനം ചൊരിഞ്ഞും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിപാലിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് നിഭദ്രകാളി ജന്മം കൊണ്ടത് വൈകുന്നേരം നാമജപത്തോടെയും ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പൂജ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം .

ലളിതാസഹസ്രനാമവും ജപിക്കാവുന്നതും ആണ് തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെയുള്ള ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ദേവി കേൾക്കാതെ ഇരിക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ദുരിതങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ അമ്മയുടെ കരുതൽ എന്ന പോലെ ദേവി ഭക്തനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതാണ് ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെയും മന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഈ മന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുന്നതും വളരെ വിശേഷണം തന്നെയാണ് മന്ത്രം ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഭദ്രകാളി സ്തുതിയും കാളി കാളി മഹാകാളിയും ഭദ്രകാളി നമോസ്തുതേ.

   

കുലം കുല ദേവത പാലയാം പാലയാം എന്നാണ് മന്ത്രം ഒന്നുംകൂടി ജപിക്കാം കാളികാളിയും മഹാകാളിയും ഭദ്രകാളി നമോസ്തുതേ കുലം ചാം കുലധർമ്മം ബാലയം എന്നാകുന്നു ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുന്നത് പോലും പുണ്യമാണ് അതിനാൽ ഈ മന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കേൾക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.