ഭക്തരെ ഞെട്ടിച്ച് അയ്യപ്പസ്വാമി വിശ്വസിക്കാനാകാതെ ഭക്തർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ചിലർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരോട് തന്നെയാണ് പറയുവാൻ ഉള്ളതാകുന്നു എന്നാൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ അപ്രകാരമാണ് ആർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്നെല്ലാം.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഈശ്വരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നതാകുന്നു പ്രധാനമായും ഇഷ്ട ദേവത ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഏറെയും ഉണ്ടാകുക സമർപ്പിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ അനേകം കാരണവും അവർ അടിയുറച്ച് ആദേവതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആകുന്നതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം അനുഭവങ്ങളും അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക .

   

അത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാനായി പോകുന്നത് അയ്യപ്പസ്വാമിയെ നടത്തിയ ഒരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏവരും സ്വാമിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമിയേയും ശരണമയ്യപ്പാ എന്ന് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രമേൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശബരിമല സന്നിധി കലിയുഗവരദനാണ് ഹരിഹരസുധനാണ് അയ്യപ്പസ്വാമി അലിയുഗത്തിൽ അതിനാൽ മഞ്ചേരി സംരക്ഷിക്കുവാനായി ഭഗവാൻ ഇവിടെ വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.