മുരുക സ്വാമി പറയും നിങ്ങടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി ജീവിതം എപ്രകാരമായിരിക്കും അഥവാ ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പലപ്പോഴും പ്രയാസം ഏരിയ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ അത്തരത്തിൽ .

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുരുക ചക്രത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് നമ്പറുകളിൽ ഒരു നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യം മാത്രമാകുന്നു അതിനു മുന്നോടിയെയും ഏവരും മുരുക സ്വാമിയും കണ്ണുകൾ അടച്ചയും ഒരു നിമിഷം ധ്യാനിക്കുക.

   

മുരുക സ്വാമിയോട് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു തരണമെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ദുരിതങ്ങൾക്കും കഷ്ടതകൾക്കും മോചനം ലഭിക്കണമെന്നും ഭാവിയിലെ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരണം എന്നും എന്റെ ഭാവി കൃത്യമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കണം എന്നും ഭഗവാനോടും ഒരു നിമിഷം ഏവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ഇപ്പോൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചേം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമാകുന്നു പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക ഏവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ഏവരും കണ്ണുകൾ തുറന്നതും ആദ്യം കാണുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.