മകൻ പഠിക്കുന്നത് അമ്മ വീഡിയോ എടുത്ത് ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പാട്ടും ചിരിയും കളിയും കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ കുറുമ്പകം അവിടെ നമുക്കും അറിയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിലും പോലും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്നും വന്ന ടീച്ചർ എല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞതാണ് .

ആ കുട്ടി നേരെ വീട്ടിലെത്തിയും യൂണിഫോം അഴിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തതും പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇതുപോലെത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കുട്ടിയറിയാതെ പതിയെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തതാണ് വീഡിയോ പിന്നീട് ആകെ വയറിലായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്കും ആ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടു നോക്കാം.