ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവരിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭഗവാനേ നേടാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യം ലഭിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഇടം നേടുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെയും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നൽകിയാലോ എണ്ണയും കദളിപ്പഴവും അവിലും ദാരവും പാൽപ്പായസവും പിന്നെയും അറിയാവുന്ന എല്ലാ വഴിപാടുകളും കഴിപ്പിച്ചാലും ഭഗവാനെ നേടുവാൻ ആകുമോ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം .

കാരണം ഭഗവാനെ നൽകുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നും തന്നെ എല്ലാ കാര്യം മറിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയും മനസ്സിനാണ് കാര്യം കാര്യസാധ്യത്തിനായി ഭഗവാനും മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമർപ്പണങ്ങളേക്കാൾ മൂല്യം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ആയി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ ഉണ്ട് ആ സമർപ്പണം ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ ഭഗവാനെ നേടാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ട് ഭഗവാനെയും അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുക.

   

ഭഗവാന്റെയും സ്നേഹവും ആഗ്രഹിക്കുവാനും സാധാ നേരവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഉറപ്പായും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അരികിൽ വരുക തന്നെ ചെയ്യും ആ വാത്സല്യം അനുഭവിച്ച് അറിയുവാനും ആകും ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുക ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിനായി എല്ലാവരെയും സമാധാനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് .

ഇരിക്കുന്നവരിൽ വസിക്കുന്നു ഭഗവാനെയും അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭഗവാനെ മാത്രം വിചാരിച്ചു ഭഗവാന്റെയും വാത്സല്യം ആരാണവൻ അവനെ ഭഗവാൻ തന്റെ തൃക്കരൂടുന്നു ആ കൈകളാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.