ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തർക്ക് അറിയാമോ?? ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകുന്ന 5 രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭക്തവത്സലനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ പ്രേമഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്നാ പ്രസന്നനാകുന്ന ദേവത തന്നെയാകുന്ന ഭഗവാൻ അലങ്കാരപ്രിയനാണ് എന്ന ഭഗവാൻ എങ്കിലും തന്റെ ഭക്തർ പൂർണ ഭക്തിയോടുകൂടിയും ഒരു തുളസിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഭഗവാൻ ആകുന്നതും ആണ് അത്രയും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ പലർക്കും തന്റെ ഭക്തർക്കും മുൻപിൽ അവർ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതും ആളുകൾ എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഭഗവാനെയും ഭക്തർ തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല .

ലരീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കും എങ്കിലും അതെല്ലാം അവർ തന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും തന്റെ ഭക്തർ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിലും അപ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിലോ നമ്മളെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചില കാര്യങ്ങളിലും ജീവിതത്തിൽ ഉടനെ ചെയ്യണം ..

   

അതിയായ ആഗ്രഹം ഇത്തരത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ മുടങ്ങി പോകുന്നതും ആകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര തന്നെയും നിങ്ങൾ അത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകാം എന്നാൽ ഓരോ കാരണങ്ങളാൽ ആ യാത്ര വൈയുഗത്തിന് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പോകുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസം എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നായി വരുകയും യാത്രാ നീണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.