ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അടച്ചു…. ഗുരുവായൂരിൽ സംഭവിച്ചത്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നിത്യവും അനേകം തിരു സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ലഭിക്കുവാൻ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആകുന്നതും അതിനാൽ തന്നെ ഏവരും ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു തവണ കൂടിയും.

അല്ലെങ്കിൽ പലതവണ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കണം എന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു എത്ര തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചാലും മതിയാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലെയും വന്നു ചേരുക ഭഗവാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുവാൻ മനസ്സും തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ അത്തരം ഒരു ചിന്താം കടന്നുവരുന്നതാകുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭഗവാന്റെയും കടാക്ഷം നിങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനാൽ ആകുന്നു ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

   

ആ ഒരു ആനന്ദം പറഞ്ഞ അറിയിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അസാധ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ആർക്കും വാക്കുകൾ വിവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അത്രമേൽ പുണ്യമാണ് ആദർശനം നിത്യവും ചൈതന്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെയും.

എത്തിയാൽ പോലും അഥവാ വന്നാൽ പോലും ഭഗവാന്റെയും ചൈതന്യം ഏതു രൂപത്തിലും ഭക്തിക്കും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എത്രതന്നെ കേട്ടാലും മതിവരാത്തതാകുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുവാൻ മനസ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.