ദൈവം പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിതം സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് നാം എന്ന് ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ സന്തോഷിക്കാതെയും വിഷമിക്കാതെയും ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ സമയം നാം യഥാർത്ഥ ഭക്തനായി മാറുന്നു ജീവിതത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ദേവതാനാമങ്ങൾ തന്നെ ഉച്ചരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു.

നാം എന്തെല്ലാം ഈശ്വരനുവേണ്ടി ചെയ്തു എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിയണയും എന്നും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എപ്പോഴും ഒഴിയുന്നതല്ല ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ നാം എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ തെറ്റ് വരുത്താതെ ഇരിക്കുവാൻ നാം തിരിച്ചറിയണം ദേവതകളോട് നാം അടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നാം നേരിടുന്നതാണ്.

   

ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെയും നാം അതിജീവിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ നാം പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്തതും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്റെ കുടുംബവുമായി ആകുന്നു തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ പങ്കാളിയും മക്കൾ എന്നിവ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവർ നമ്മുടെ ശക്തിയും ബലവും ആകുന്നതും .

എന്നാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും ദാറുബല്യവുമാണ് ദേവതകൾ നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനാൽ നമ്മുടെയും മറികടക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും ആണ് കുടുംബത്തേക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തിയും ദൗർബല്യവും മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മെ മാനസികമായി തളർത്തുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.