പരമശിവൻ പറയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പരമശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്നാൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പലർക്കും അറിയണമെന്നില്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏവർക്കും അജ്ഞാതമായ അറിവ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്.

എന്നാൽ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടുകറിയാവുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ തൊടുകുറിയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനായി ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ശിവ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു .

   

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അല്ല കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരേണ്ട ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുക ചില ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചയും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയും ഈ സമയം ഏവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഈ സമയം ഏവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി പതുക്കെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഏത് ചിത്രമാണോ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത്.

പരമശിവന്റെയും ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നേദിവസം നടത്തുന്ന പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.