വരാഹിദേവിയുടെ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും വിജയങ്ങൾ മാത്രം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലളിതാ ദേവിയുടെ പടത്തിലെവിയാണ് ഇബ്രാഹിദേവിയും പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവിയും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും കലിയുഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ദേവതയാണെന്ന് സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും കാളി സങ്കല്പങ്ങൾ ദേവികയും ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് ഉഗ്രരരൂപണിയാണ് എങ്കിലും.

അമ്മയുടെ മനസ്സ് വാത്സല്യത്താൽ തുളുമ്പുന്നതാകുന്നു തന്റെ ഭക്തരെ സ്വന്തം മക്കളായി തന്നെ അമ്മ കണക്കാക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിലും താങ്ങായി വരാഹ്യമാ കൂടെയുണ്ടാകും എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു വിളക്ക് നിത്യവും തെളിയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഏവരും എന്നാൽ വരാഹിദേവി പ്രത്യേകം ഒരു വിളക്കും.

   

അത് ചെറിയ വിളക്ക് ആയിരുന്നാൽ മതിയാകുന്നതാണ് ആ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ വിളക്കിന്റെ നാളം അമ്മയാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നത് ആ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരുവാൻ കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദേവിയുടെയും അതായത് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നിറയും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് .

വരാഹി അമ്മയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽപോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിളക്ക് തെളിയിച്ചാൽ പോലും ഐശ്വര്യം ആ വീടുകളിൽ ഒന്ന് ചേരും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ബ്രാഹ്മമഹത്യത്തിലും രാത്രിയും എട്ടുമണിക്ക് ശേഷവും ദേവിയുടെയും മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ദേവിയുടെ ഒരു സവിശേഷതമായ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ഈ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.