ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കാണിച്ചുതരുന്ന ശുഭ ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സർവ്വശക്തമായ ദിവസമാണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദേശിയും ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ അതിനാൽ തന്നെ ഭക്തർ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുനിൽക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായതും അവരിൽ വന്ന് ചേരുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നതും നാം പോലും അറിയാതെയും നമ്മളിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുന്നതും ആണ് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ അവ നമ്മളിൽ വന്ന് ചേരുന്നു.

പലരും ഭഗവാനെ ഞാൻ എത്ര ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമായിരുന്നു എന്നിട്ടും നീയത് നടത്തി തന്നില്ലല്ലോ എന്നു പറയുന്നു എന്നാൽ ആ കാര്യം നടക്കുവാനുള്ള ശരിയായ സമയം ഇപ്പോൾ ആകണമെന്നില്ല ത്രികാലജ്ഞാനിയായ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നാം എത്രതന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും നടത്തിത്തരുന്നതെല്ലാം എന്നതാണ് സത്യം വിശേഷപ്പെട്ട ഗുരുവായൂർ ഏകാദേശിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്കും പ്രധാനമാകുന്നു.

   

ഇന്നേ ദിവസം വൃതം എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നേരം എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ പുണ്യമാകുന്നു ഇന്ന് ദിവസം നാം വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണുന്ന ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നാം ഏവരും നിത്യവും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതും ആണ് രണ്ടുനേരം വിളക്ക് കൊളുത്തിയില്ല എന്നെങ്കിലും ഒരു നേരമെങ്കിലും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ആകുന്നു ഗുരുവായൂർ ഏകാദേശി ദിവസം വെളുപ്പിന് മൂന്നു മുതൽ മൂന്നര വരെയുള്ള സമയത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്തി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പുണ്യമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ വെളിയം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതുമാണ് ഏകാദേശി നാളിൽ രാവിലെ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ നീണ്ടനാളം വിളക്കിനെ ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കുകയും പ്രത്യേക അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പുണ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.