ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ തെളിയുന്ന രേഖകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്താണെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്റെ ഭക്തരെന്ന് വിവിധ രൂപത്തിൽ അടുത്തുവന്ന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്കും അതിനാൽ ധാരാളം അത്ഭുത കഥകളെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ് ഭക്തിയിലൂടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ഭഗവാനെയും സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ്.

ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലൂടെ എന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിത ആരംഭം മുതൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും ഭഗവാനോടും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തിയും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഭൂമിയിലും വൈകുണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആൾക്കുനാൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചൈതന്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ ജാതിയും മദാമ്മ ഭേദം എന്നിവ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻപും വിശദമായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഭക്തർക്ക് ശരീരത്തിൽ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ തെളിയുന്നതും ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളം കയ്യിലാണ് ഈ ചിഹ്നം തെളിയുന്നത് ഈ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം താമരചിതരുടെ കൈയിൽ രേഖയിലെ ഹൃദയ രേഖയിൽ ഒരു ചെറിയ ത്രികോണം കാണപ്പെടുന്നതും ആണ് .

ഈ ചിഹ്നയും കൈ രേഖ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം താമരയുടെ ചിഹ്നമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ചിഹ്നം വളരെ അപൂർവ്വ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ തെളിയുന്നതാകുന്നു ഇങ്ങനെ കൈകളിൽ തെളിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ചിഹ്നം കൈപ്പത്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.