ശനിമാറ്റത്താൽ ഈ നാല് രാശിക്കാർക്ക് രാജയോഗം ആരംഭിക്കുന്നു!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇടയിലെ ഒരു സഞ്ചാരിയെ പോലെ ശനിയും സാവധാനത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശനിയുടെ വേഗത മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാകുന്നു ശനിയുടെ വേഗത കുറവായതിനാൽ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം അനുഭവിക്കുന്നതും ആണ് വേദ ജോതിഷത്തിൽ ശനിയും ഒരു ദോഷകരമായ ഒരു ഗ്രഹമായി അറിയപ്പെടുന്നതും ശനീശ്വരൻ കർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ദൈവമാണ് .

അതിനാൽ ദുഷ്കർമ്മ ശിക്ഷിക്കുവാനും പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാനും ശനീശ്വരനെയും അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നവും അതിനാൽ അച്ചടക്കത്തിനും ഘടനത്തിനും പേര് കേട്ടാ കാലം ആകുന്നു ഈ സമയം കൈപ്പേറിയ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അതേപോലെ ഭാവിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമാക്കുന്ന പല ജീവിത പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നതും ആകുന്നു അതിനാൽ ശനിത ശാക്കാലം എപ്പോഴും മോശം ആകണമെന്നില്ല ശനി ജാതകത്തിൽ മകരം കൊമ്പം തുലാം എന്നീ രാശിയിൽ ബലവാനായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ.

   

ജാതകശാല വലിയ ഗുണം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ജാതക വച്ചാൽ 3 11 6 ഭാവങ്ങളിൽ ശനി അതീവബലവാൻ ആകുന്നു ഈ കാലയളവിൽ വളരെ ഐശ്വര്യപ്രദമായി മാറും നാം കാലമാകുന്നതും ഇനി വരുന്ന ശനിമാറ്റം 2023 ജനുവരി 17 ശനിയും കുംഭം രാശിയിൽ സംഗമിക്കുന്നു ഇനി ശനി കുംഭം രാശിയിൽ രണ്ടായിരത്തിലെത്തി 25 വരെ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് .

ഈ കാലയളവിൽ ഈരാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം 2023 ജനുവരി 17 വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം 6 10 ശനിയും കുംഭം രാശിയിൽ സംഗമിക്കും ശനിയും ഒരു രാശി കടക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം എടുക്കുന്നതുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.