നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം

യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അധികമായിരിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രിവന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഒരുകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ്.

യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നവരെ എൻസൈം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് അലട്ടോയിനായിട്ട് ആയിരുന്നു പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിന്റെ നാൾവഴികളിൽ എവിടെയോ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അലൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു മാറുകയും പകരം യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.

   

നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീമിറ്റിനുള്ള അറ്റത്തുള്ള ശരീരത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള സന്ധികളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയി ക്രിസ്ത്യൻ സോങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് യൂറിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുള്ള ഗൗട്ടി ആസ്ത്രതീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും 70% അധികമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് അറിയണം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.