നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

പണം വരാൻ അത് വിനിയോഗിക്കാൻ ആർഭാട പൂർവ്വമായ ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പലപല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം നടത്താം സിനിമ നാടകം പോലുള്ള കലാപ്രകടനത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കാം അതുപോലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുപോലും അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് .

രാവിലെ പണിക്കു പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ നാടക രചന നടത്തുന്നുണ്ട് സിനിമാഭിനയത്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ കുറച്ച് നാണയം തുട്ടു എടുത്ത് അത് നന്നായി പൊതിയുക അതിനുശേഷം ആഗ്രഹം ഏതായാലും പേപ്പറിൽ കുറിക്കുക.

   

നന്നായിട്ട് എഴുതുക ആഗ്രഹമാണ് അതെനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുപോലും എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനായി വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമേ എന്ന് അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം പൊതിഞ്ഞുവെച്ച ഈ നാണയകിഴി ഒരു ചുവന്ന തുണിയിൽ കെട്ടി.

അലമാരയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് സൂക്ഷിക്കുക വളരെ ഭദ്രമായും വൃത്തിയുള്ള ഭാഗത്തും വേണം വയ്ക്കാൻ അലമാരയുടെ വൃത്തിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അത് വെക്കുക ഭാഗത്തായി 21 ദിവസം അതിരാവിലെ എനിക്ക് വിളിച്ചതിനു ശേഷം ചുവന്ന കിഴിയെടുത്ത് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.