നമ്മുടെ ശരീര വേദന ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങൾ

ക്രോണിക് സിൻഡ്രോം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സി.എസ് എന്നുള്ള ഷോർട്ഫോമിൽ അത് അറിയപ്പെടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യും പരിശോധിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും കണ്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ മേലാ ഇതാണ് രോഗി പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എവിടെ കഫക്കെട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ .

എപ്പോഴും രോഗാണുക്കളും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ്ഡിഎൽടിഎച്ച് ഹെൽത്ത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ഗോൾഡൻ സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ളമേഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൾസോ ഇൻഫ്ളമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു വരച്ചില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗാണുക്കൾ അവിടെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതിനെ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.

   

ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ ടോക്സിൽ ബാക്ടീരിയകളാണ് ക്ഷീണവും ശരീരവേദനയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ഇതിനെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ഏരിയയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കു വഹിക്കുന്നത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.