വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക

എല്ലാമായാ ലീലകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തിത്തരാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം അടിപൊളി മാറ്റി അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള അത്രത്തോളം അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദേവൻ വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേടിത്തരുന്ന മായകൾ കാണിക്കുന്ന ദേവനാണ് .

ഈ പറയുന്ന വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്നു പറയുന്നത് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കഥകൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പരമശിവൻ മനസ്സിൽ പണ്ട് വേട്ടയാടാൻ പോയ സമയത്ത് വനത്തിൽ വച്ച് ഒരു മധുരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് പോവുകയും .

   

ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു പരമേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാനിടയാവുകയും ചെയ്തു.അവരോട് വേൽകയിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയും അതേസമയം പൂലിവാക ഇത് കേട്ട് വളരെയധികം ഭയപ്പെടുകയും പാർവതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് .

പാർവതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് പാർവതി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പുലിവാകയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയ സമാധാനിപ്പിച്ചത് ഇതുതന്നെ നിയോഗമാണ് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നിയോഗമാണ് എന്ന് പൂലിവാകയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.