ഈ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക

ശിവരാത്രിയുടെ അർത്ഥം ശിവൻറെ രാത്രി എന്നാണ് മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദേശിയാണ് മഹാശിവരാത്രിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത് എല്ലാ മാസത്തേയും കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദേശി ശിവരാത്രി ആണെങ്കിലും ശിവരാത്രി ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത്. വീടിൻറെ പ്രധാന കവാടത്തിന് അഭിമുഖമായോ പൂജാമുറിയിലോ മഹാദേവന്റെ കുടുംബചിത്രം വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

ചിത്രം വീട്ടിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവകുടുംബ വന്ദനശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത് കുടുംബത്തിന് അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ദിവസവും മൂന്നുതവണ ശിവകുടുംബ ബന്ധനസ് രോഗം ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു. ശിവലിംഗം ശിവരാത്രി ദിവസം ശിവലിംഗം വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇന്നേദിവസം ജലധാര നടത്തുന്നതും പാൽ ഉപയോഗിച്ച് ധാര നടത്തുന്നതും ഉത്തമമാകുന്നു.

   

പ്രത്യേകിച്ച് പ്രദോഷ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ് ജലധാര നടത്തുമ്പോൾ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ഒരു വിടുന്നതും കൂടാതെ ഇന്നേദിവസം ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് പൂജാമുറിയിൽ ഉള്ള ശിവലിംഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിവലിംഗം മാറ്റി പുതിയ ശിവലിംഗം വയ്ക്കുന്നതിന് ഉത്തമമായ ദിവസം മഹാശിവരാത്രി ദിവസം ആകുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.