തൈറോയ്ഡ് ഉളളവർ ഇനി ഈ തെറ്റുകളും ആവർത്തിക്കരുത്

പല ആളുകളും തൈറോയിഡിന് വേണ്ടി മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവര് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് എൻറെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും മാറുന്നില്ല എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മെച്ചം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. മരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനിവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് .

അതുകഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ടെൻഷൻ എല്ലാം കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് ഏർക്കണമെന്ന് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മെച്ചങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് .

   

അത് എന്തിനാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രീതികളില് മാറ്റം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് അത് തൈറോയ്ഡ് നീർക്കെട്ടാണ്. അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ പേഗൻറ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു .

ഞാൻ മരുന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും അവര് വന്നേക്കുന്നത് ഉറക്കം ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ സ്കാനിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ അസുഖം വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.