ഇനി കഫക്കെട്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല

ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം തൊണ്ടയിൽ ഉള്ള കഫം എല്ലാവരും സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സാധാരണക്കാർ എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അറിവ് ഞാൻ തരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ടയിൽ വരുന്നത്. സൈനസൈറ്റി നിറഞ്ഞു തൊണ്ടയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാണ് തൊണ്ടയിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരികയാണ് .

അവിടെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് അതിൻറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. മ്യൂക്കസ് ഇങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നും ആധുനികശാസ്ത്രത്തിൽ കഫം എന്തുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എക്സൈസ് കഫം വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് .

   

ഈ കഫം തൂപ്പുകാരില്ലെങ്കില് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല ഇതവിടെ അടിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി അവസാനം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സാഹചര്യം ആണ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എൻറെ ചികിത്സ രോഗികളോടെ എല്ലാം ഞാൻ സത്യം പറയുന്ന പ്രാധാന്യം ഇതാണ് .

ഈ വില്ലന് തൂക്കാവുന്ന ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൂത്ത് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായം കൂടുന്തോറും ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആസ്മാ അലർജി രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.