ദുർഗാദേവി ആരുടെ അവതാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം

സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ആദ്യപരാശക്തിയുടെ മൂർത്തരൂപമാണ് അനുസരിച്ച് ശ്രീ പരമശിവ പത്നിയായ ശ്രീ പാർവതിയുടെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് വിശ്വാസം 16 കൈകൾ ഉള്ളതും സിംഹത്തിന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതും ശക്തിയുടെ പ്രതീകവും ആയിട്ടാണ് ശ്രീ ദുർഗയെ കണക്കാക്കുന്നത് സർവ്വദേവതകളും ദുർഗയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഹൈന്ദവ സങ്കല്പം.

ദുഃഖം ആശിനിയും ദുർഗതി പ്രസവനിയുമായാണ് ശ്രീ ദുർഗ ഭഗവതി എന്ന് ദേവി ഭാഗവതം പറയുന്നു ശ്രീ മഹാകാളി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി ശ്രീമഹാസരസ്വതി എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും ദേവിക്കുണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായ ഇച്ഛാശക്തി ക്രിയാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായാണ് ശ്രീ ഭഗവതിയുടെ മൂന്നു രൂപങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

   

ഗുരുവിൻറെ പുത്രനായി ദുർഗമൻ എന്നൊരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചിന്തിച്ചു ദേവന്മാർക്ക് ആശ്രയം ഭേദമാണ് വേദത്തിന് നാശം ഉണ്ടായാൽ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ധർമ്മത്തിനും നാശമുണ്ടാകും അതോടെ ദേവന്മാർ മുടിയും ഈ ചിന്തയോടെ ദുർഗമൻ ശ്രീ ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ്സു ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷനാക്കി വരം ചോദിച്ചു മടിയോടെയാണെങ്കിലും.

ശ്രീ ബ്രഹ്മാവ് ദുർഗമന ഇഷ്ടവരം നൽകി അസുരൻ വേദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ മഹർഷിമാർ മന്ത്രം മറന്നു സ്നാനം ജപം കറുപ്പണം ഹോമം എന്നിവയെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി അധർമ്മം നടമാടിയതോടെ അസുരന്മാർ മഹാബലന്മാരും ദേവന്മാർ ദുർബലനുമായി തീർന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.