ഈ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പല രോഗങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകും

പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്ടാണ്. അതായത് സെക്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

അതായത് നമ്മുടെ വംശം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യുൽപാദനം കൂടി കഴിയും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സെക്സ്. സെക്സ് ഒരു ചെറിയ വ്യായാമ പ്രക്രിയയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂടുന്നു. അത് നമുക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരു സ്വഭാവ നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല സെക്സ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചപോലെ അതൊരു വ്യായാമമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.

   

എക്സർസൈസ് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ രക്തയോട്ടം വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തകോട്ട കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങളുടെ പല പേശികളും ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യായാമം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് പെൻവിൻ ഫോർമൽ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും നമുക്ക് ചെറുതായി രീതിയിൽ ചെലവാകുന്നുണ്ട് .

ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഗാലറി ഊർജ്ജം ചെലവാകുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വർജിക്കുന്നു കൂടുതൽ രക്തയോട്ടം ലഭിക്കുന്നു. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.