ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ എട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഡ്രസ്സ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കണക്കുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്നുള്ള ഒരു കണക്കിലേക്ക് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റായി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സ്തനാർബുദം വരാൻ സാധ്യത കൂടുന്നില്ല. അതായത് 12 വയസ്സിനു മുമ്പ് ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ മെൻസസ് ഏതാണ്ട് 55 വയസ്സിൽ 55 വയസ്സ് എത്തിയിട്ടും മേണപോസ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത അതിനുശേഷം വർധിക്കുന്നു.

   

അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണം അതായത് 30 വയസ്സിനുശേഷം ആണ് ആദ്യത്തെ ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബ്രസ്സ് ഫീഡിങ് നടത്താതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പറയുന്നത് ശേഷം ഒബിസിറ്റി കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മറ്റൊന്ന് ജനറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്സ് എടുക്കുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലെ അവരുടെ രക്ത ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതേപോലെ ഉണ്ടാവുക എന്നിവയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ജനിതകപരമായി കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.