ലക്ഷ്മി ദേവി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ കാര്യം

പ്രതീകമാണ് നിലവിളക്ക് അതിനാൽ തന്നെ ഏവരും ഈ വിളക്ക് വീടുകളിൽ കൊള്ളുന്നത് രാവിലെയും ഒട്ടു മിക്കവരും വൈകുന്നേരം ചില രണ്ടുനേരവും വിളക്ക് വക്കുന്നത് തിന്മയുടെ അന്ധകാരം അകറ്റി നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നോണം ആണ് നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നത് .

നിലവിളക്കിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ബ്രഹ്മാവിനെയും തണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും മുകൾഭാഗം പരമശിവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കടബാധ്യത തീരുന്നതുമാണ് വടക്കുനോക്കിയ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ സമ്പത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ തെക്ക് തെക്ക് നോക്കി ഒരിക്കലും വിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ബ്രഹ്മ മൂർത്തത്തിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം .

   

അതിനാൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപായും സൂര്യാസ്തമയത്തിനു മുൻപായും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഏലയ്ക്കായിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇപ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുന്നതും ശുഭകരം ആകുന്നു ഈ കാര്യം ഏലക്കയാകുന്നു..

വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏലയ്ക്ക എണ്ണയിലിട്ട് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ഉത്തമം ഇതിലൂടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സുഗന്ധം പരക്കുന്നതാണ് ഈ സുഗന്ധം അതിനാൽ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിലനിർത്തുകയും വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.