പരമശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല

ലോകനാഥനാണ് പരമശിവൻ സകല ജീവജാലങ്ങളും അതിനാൽ തന്നെ പിതാവിന്റെ രൂപത്തിൽ പരമശിവനെ കണക്കാക്കുന്നു തന്റെ ഭക്തരുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് സന്തുഷ്ടനാക്കുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ മഹാദേവൻ അതിനാൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ തന്നെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പരമശിവൻ എന്നും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഭൂമിയിൽ കൈലാസ പർവതത്തിൽ ശിവകുടുംബം വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നോ അതിനാൽ ഇന്നും കൈലാസത്തിൽ ഇതിന് അർത്ഥവത്താക്കും വിധം പല അത്ഭുതങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നു അത്യാവശ്യ ഉപയോഗം മാത്രം മുൻകൂട്ടി കണ്ട വാങ്ങിക്കുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ വസ്ത്രത്തെ തന്നെ നാണം മറിക്കുവാനും ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

   

അതിനാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ വസ്ത്രം ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടാൽ യഥാർത്ഥ ശിവ ഭക്തൻ അവർക്ക് വസ്ത്രം ദാനമായി നൽകുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ ഇവർ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. വെറുതെ ഒരു ജീവിതം ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് .

അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും പക്ഷിയായാലും സസ്യമായാലും വെറുതെ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ഓരോ ജീവിക്കും അവരുടെതായ ജീവിതസത്യം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ആയതിനാൽ ഒരു ജീവനും വെറുതെ ആകുന്നതല്ല എന്ന് ശിവപുരാണത്തിൽ പരമശിവൻ പറയുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.