ശിവനെ ആരാധന മുടക്കാൻ പാടില്ല

പരമശിവൻ ജീവിതത്തിലെ പല ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരമശിവൻ തന്നെ ഭക്തരെ എളുപ്പം സഹായിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നു ശനിദോഷഫലം കുറയ്ക്കാൻ നിത്യവും പരമശിവനെ ഭജിക്കുന്നത് 12 രാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജ്യോതിഷപ്രകാരം അഞ്ചു രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ പരമശിവനെ നിത്യവും വധിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നും ഏതെല്ലാം നക്ഷത്ര ജാഥ പരമശിവനെ നിത്യവും ഭജിക്കണം എന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

അവസാനം മൂന്ന് പാദം ആദി രണ്ടു പാദങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രക്കാരും നിത്യവും ശിവഭജനം നടത്തുന്നതും ശിവക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും ഉത്തമം ശുക്രനാണ് ഈ രാശിയിലുള്ളവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരുവാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് അതിനാൽ ഈ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശിവഭജനത്തിലൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.

   

കർക്കിടകം നക്ഷത്രത്തിന്റെ കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാരും കർക്കടകം രാശി നഗ്നമായി വരുന്നവരും പരമശിവനെ നിത്യവും ഭജിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ പുണർതം നക്ഷത്രം ശ്രീരാമദേവന്റെ നക്ഷത്രം ആകുന്നു ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ നാഥൻ പരമശിവനാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നക്ഷത്രം പരമശിവന്റെ പുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയായും.

ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ നാഗദേവതകളുമായും ബന്ധമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകുന്നു അതിനാൽ ഈ രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ദർശനം നടത്തുന്നതും പരമശിവനെ ഉപാസിക്കുന്നതും ഉത്തമമാകുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.