ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർബന്ധമായും പോവുക

പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മൂകാംബിക ദേവി പരാശക്തി ദേവിയുടെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളായ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി എന്നിവരുടെ സമന്വയമാണ് ദേവി ഈ മൂന്ന് പാവങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയും ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി ദേവിയുടെ ഈ മൂന്ന് പാവങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു..

ഭക്തർക്ക് ഏതു ഭാവത്തിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നുവോ ആ ഭാവത്തിൽ ദേവി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് സർവ്വ ഐശ്വര്യവും സംരക്ഷണവും ദേവി നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഇങ്ങനെ സദാസമയവും ദേവിയുടെ ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിൽ നിറയുന്നു എങ്കിൽ അത് ദേവിയുടെ ദർശനത്തിനായി അമ്മ നമ്മെ വിളിക്കുന്നതിനാൽ ആകുന്നു മന്ത്രങ്ങൾ നാം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ദേവതയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക.

   

മൂകാംബിക ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അമ്മയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും അറിയാതെയെങ്കിലും നാം മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു എങ്കിൽ അത് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആകുന്നു അറിയാതെപോലും ദേവി നാമങ്ങളോ മന്ത്രങ്ങളോ നാം ഉരുവിടുന്നു എങ്കിൽ ദേവിയുടെ ദർശനം ഭാഗ്യത്തിന് നാം അർഹരായി എന്നതിന്റെ സൂചനയാകുന്നു.

അതിനാൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദേവിയുടെ അടുത്ത് നാം എത്താറായി എന്നതിന്റെ സൂചനയാകുന്നു.ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയം ഭൂമിയിൽ ദേവദാസാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ആകുന്ന സമയമാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.