വിഷ്ണുമായ എന്ന ദേവിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അതി സുന്ദരിയായ കൂലി വക എന്ന സ്ത്രീയോട് കാമം തോന്നി സ്നേഹത്തിന് പോയ സമയത്ത് കൂലി പാർവതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുൻപിൽ അവതരിച്ച ദേവിയോട് തൻറെ വിഷമം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ തന്റെ ശാപം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ദേവി ഓർമിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കൈലാസത്തിൽ മാനസിനി എന്ന് തന്നെ ദാസിയായിരുന്നു ദേവി ഓർമിപ്പിച്ചു മുലയൂട്ടുന്നത് കാണാനിടയായ പാർവതി ദേവി ശപിച്ചു.

തുടർന്ന് സാമി പോത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൈലാസത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഏതു രൂപവും എടുക്കാൻ രൂപം തന്നെ സ്വാമി സ്വീകരിച്ചു മുതൽ വിഷ്ണുമായ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പരമശിവൻ യുദ്ധവിധികളും സ്വാമിയുടെ നിയോഗ്യമായ ജലന്തര എന്ന രാക്ഷസനെ വധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളും ജലന്ധരനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സുദർശനചക്രത്തിന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് രാക്ഷസന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ജീവിച്ചു. രാക്ഷസനെ വധിച്ച സ്വാമിയെ ദേവലോകത്തേക്ക് ദേവന്മാർ ക്ഷണിക്കുകയും.

   

എന്നാൽ താൻ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് അറിയിച്ചു പോകാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി 400 കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ ഉണ്ടായി ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും അപകടകരമായ 10 വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ നേടിയ രാക്ഷസൻ പത്തു കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ രക്ഷിച്ചു യുദ്ധത്തിൻറെ അവസാനം സ്വാമിയുടെ കുറുവടി കൊണ്ട് അസുരനെ വധിച്ചു ശക്തമായ മാന്ത്രിക ശക്തികൾ ഉള്ള ദൈവമാണ് വിഷ്ണുമായ.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.