ശ്വാസകോശം ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

മലയാളത്തിൽ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ നോട്സ് എഴുതി വയ്ക്കാം കഫകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ശ്വാസനാളുകളിൽ ഒക്കെ കഫകെട്ടി നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയും ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും ഒക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് ശരിയായിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ചുമയായിട്ടും .

പറഞ്ഞപോലെ കഫക്കെട്ട് ശ്വാസംമുട്ടൽ കുറിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ വിസിൽ അടിക്കുന്ന പോലൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക മൂക്കടപ്പ് എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പറയാറുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എന്റെ സൂചനയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് മഞ്ഞനിറത്തിൽ ആവുകയും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള കഫക്കെട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടും കാണാറുണ്ട്.

   

അത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള അലർജി അത് പൊടിയോട് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ശ്വസിക്കുന്ന മുഖപടലങ്ങളോട് ആയിരിക്കാം ഇനി ഇമോഷണൽ വേരിയേഷൻസ് അതായത് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ചിലർക്ക് ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.