നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

ഹനുമാൻ സ്വാമിയായി അവതരിച്ചത് എന്നാണ് ശിവപുരാണവും ദേവി ഭാഗവതവും പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഓടിയെത്തി വായുവേഗത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ആയാലും .

തൊഴിലിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആയാലും ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആയാലും ഒക്കെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തട്ടി നീക്കി നമ്മളെ വാനോളം എടുത്ത് ഉയർത്തുന്ന വായുവേഗത്തിൽ ഫലം തരുന്ന അതിശക്തനായ ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വഴിപാട് ഏതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട ആ വഴിപാട് ഏതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ വഴിപാട് ഏതാണ്.

   

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഏതൊക്കെ നാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിത്യേന പറയേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. കാര്യം എന്തുതന്നെയായാലും അതിന് എത്ര കഠിനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ വഴിമാറും നിങ്ങൾ ആകാശത്തോളം വാനോളം ഉയർന്ന് ആ തടസ്സങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ്.

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച ദിവസം അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകണം ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശനിയാഴ്ച ഈ ചാർത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ദിവസം വെണ്ണ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.