ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ കാണുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ

കാളി ദേവി കാലത്തിന്റെയും വ്യതിയാനത്തിന്റെയും സംഹാരത്തിന്റെയും ദേവിയാകുന്നു ദേവിയുടെ രൂപം ഭീതിജനകം ആണെങ്കിലും തൻറെ ഭക്തർക്ക് അമ്മയും മാതൃവാത്സല്യം നൽകുന്ന ദേവിയാണ് കാളി ദേവി. ഉപാസിക്കുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുവോ ദേവി നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് .

അകലെയായി തന്റെ ഭക്തരുടെ കൂടെ ദേവി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു ദേവി തന്നെ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നു തന്റെ മക്കളെപ്പോലെ ദേവി തൻറെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നെറുകയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചക്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ചക്രമാണ് സഹസ്രാര ഈ ചക്രം നെറുകയിലാണ് ഉണ്ടാവുക.

   

നാം കാളി ദേവിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടം അതായത് നെറുകയിൽ മാത്രം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപാസനയിൽ ദേവി സമ്പ്രീയതയാണ് എന്നും ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നും ഈ ലക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപരിചിതർ നാം ദേവി സാധനം മുഴുകി ഇരിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ.

ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലോ നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പുറത്തോ വച്ച് സഹായം ചോദിക്കും ഇതാരാണ് എന്ന് നാം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.