ഈ ചികിത്സയിലൂടെ ക്യാൻസർ മാറ്റിയെടുക്കാം

ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും രോഗികളെ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുന്ന തടയുന്ന ഒരു ഘടകം. പരിശോധനകൾ വഴി മൈക്രോസ് വഴി നോക്കിയിട്ട് കാൻസർ കോശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി വഴിയും സ്കാനുകളും നമുക്ക് ക്യാൻസർ കൺഫോം ചെയ്യാം. പിന്നീട് നിർണയിച്ച ശേഷമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സർജറിയാണ് റേഡിയേഷൻ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്.

അടുത്ത നാൾ വരെ ക്യാൻസർ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുവഴി അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അവരുടെ ആയുർദ്യം സാധ്യതകളും ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയാണ് എല്ലാ ക്യാൻസറിനും അത് ആവശ്യമില്ല ചില ക്യാൻസറിൽ അതിൻറെ സ്റ്റേജ് എവിടുന്നു വരുന്ന ക്യാൻസറാണ് എന്ന സ്ഥാനത്തിനാണ് റേഡിയേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പല ക്യാൻസറുകളും റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടുമാത്രം മാറുന്നവയും ഉണ്ട്. കാൻസറുകൾ ആധുനികമായ റേഡിയേഷൻ മെഷീൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ മുഴകൾക്ക് മാത്രം.

   

എന്ന രീതിയിൽ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ചികിത്സാരീതികൾ കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു ചില ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം പല ക്യാൻസറുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ ലെവലിൽ തന്മാത്ര ലെവലിലുള്ള തന്മാത്ര തലത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യതിയാന മാത്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ചില ക്യാൻസർ എങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.