കടങ്ങൾ തീരാൻ വേണ്ടി വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ടത്

ചിലവുകൾ വരിക പണം തീർന്നു പോവുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴുകി ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ചിലർക്ക് ആകട്ടെ ആവിശ്യസമയത്ത് പണം കിട്ടാതെ വരിക പലതരത്തിലുള്ള ധന ക്ലേശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗമാണ്.ഒരാഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്നാണോ പൗർണമി ദിവസമാണ് വൈകുന്നേരം നിലവിളക്ക് എല്ലാം കൊളുത്തി ഭഗവതിയെ ഭഗവാനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സാന്നിധ്യം.

ഉറപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നേരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ത്രിസന്ധ്യ നേരത്ത് വേണം ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ആറര മുതൽ ഒമ്പതര വരെയുള്ള ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു 7 മണി സന്ധ്യ ഒഴിയുന്ന നേരത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ആ പാത്രത്തിന്റെ ഒരു പകുതി ഒരു പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വട്ടമാണ് ആ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ഒരു പകുതി നിറയെ കല്ലുപ്പ് വയ്ക്കുക വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതായത് പച്ചരി നമുക്ക് നടക്കാവുന്നതാണ്.

   

നിലവിളക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൂജാമുറിയിൽ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടാകും എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നിലവിളക്കിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ പച്ചരി പാത്രം നമുക്ക് മുന്നിലായിട്ട് നിലവിളക്കിന് മുന്നിലായിട്ട് വയ്ക്കുക വെച്ചതിനുശേഷം.

കൈയിൽ കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ കരുതണം നാണയ തുട്ടുകളാണ് അഭികാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാശ് അതായത് ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ മൂന്നുനാണയങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുക മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിനു മുന്നിലായി ആ അരിയും പച്ചരിയും നിറച്ച പാത്രത്തിനു മുകളിലായി ഈ നാണയത്തുട്ടുകൾ വയ്ക്കുക.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.