നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സിസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ ബ്രയിലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേഗസ്ഥർ വഴി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ബ്രയിനിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

അതായത് 90% വും കുടലിലാണ് റിലീസ് ആകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൽസ് ഈ പറഞ്ഞ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മെയിൻ പണി എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്.പക്ഷേ ഇതിൻറെ ഫർദർ ഹാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്യൂഷൻ റിലീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാക്ടീരിയയെ സ്റ്റിമുലെട്ടീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ബാക്ടീരിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് നടക്കത്തില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിപ്രഷൻസ് മൂഡ് സീൻസ് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ 90% പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെലടോണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നതാണ്.

   

നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലീസ് ആയിട്ട് അതിൻറെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എല്ലാം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.