ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരില്ല

ഹൃദയത്തിലെ രക്ത കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരും പ്രതിരോധത്തിനായി ബൈപ്പാസ് അൻ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വരും ഉള്ളവരും അതിനായി മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരും എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭക്ഷണവും ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും.

മസിൽ ഉണ്ടോ കൂടുതലും മസിൽ കൂടുതൽ വേണം ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് സാധാരണ കാണുമ്പോൾ എക്കോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അജിയോ ഗ്രാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വികസിപ്പിക്കാനും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കാലിലെടുത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിൻറെ.

   

അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗികൾ കൊഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു വിള്ളൽ വന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും. ഇൻഫോർമേഷൻ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.