സ്ത്രീകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്

വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മഹാലക്ഷ്മി പ്രീതി ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസം മഹാലക്ഷ്മി ദേവി വരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സന്ധ്യയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിലവിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ദേവി വരമായിട്ട് നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

ലക്ഷ്മി പ്രീതിക്കുമമായ ദിവസം വരം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി ആരംഭിക്കുക അതായത് സന്ധ്യയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അഞ്ച് തിരിയിട്ട് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലാണ് അഞ്ചു നിലവിളക്ക് വീട്ടിൽ കൊളുത്തുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അഞ്ചു നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഐശ്വര്യപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും.

   

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിലവിളക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വീട്ടിൽ കൊളുത്തുകാരൻ ഉള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ആ കൊളുത്തുന്ന നിലവിളക്കിന്റെ എണ്ണയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ചിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച കർപ്പൂരം വാങ്ങി അത് പൊടിച്ച് അവരെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സുഗന്ധം പൂജാമുറിയിലും ഈ നിലവിളക്ക് കത്തും നടത്തും ഒക്കെ പരക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സുഗന്ധമുള്ള അടുത്ത് മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.