പിത്താശയെ കല്ല് മാറ്റാനുള്ള ചില വഴികൾ

ഇന്ന് പിത്താശയെ കല്ലിൻറെ സർജറികൾ കൂടി വരികയാണ് വരാതിരിക്കാൻ വന്നാൽ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻറെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കൊഴുപ്പിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് പിത്തരസം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇത് പിത്താശയത്തിലേക്ക് പോയി ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും മരുന്നുകളും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുത്ത് അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റുകയും അതെല്ലാം പുറത്തുപോകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ പിത്തയത്തിൽ ഇതെല്ലാം.

   

അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ ബിലറുബിൻ പുറത്തേക്ക് പോവാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനുശേഷം സഹായിക്കുന്നത് പിത്താശയം തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഫാക്ടറിന് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുകയും കൊഴുപ്പിനെ അലിയുന്നതിനും ചെറിയ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.