വീടിൻറെ കിഴക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം

നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കിഴക്കേ ഭിത്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജനൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യമാണ് വാസ്തുപ്രകാരം വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് വളരെ ഐശ്വര്യമാണ് വീടിൻറെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ജനൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻറെ കാരണം കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയത്തിന്റെ ദിക്കാണ് വളർച്ചയുടെ ദിക്കാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമൃദ്ധിക്കാണ് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

വളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജനലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ പവിത്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ആ ജനൽ കമ്പികളിലോ ജനലിന് കുറുകെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനൽ പടികളിലോ മാറാല പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാറാല പിടിച്ചിരുന്നാൽ മാറാലയുടെ മാറാലയിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സൂര്യ വെളിച്ചം വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഫലം എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമയാസമയം.

   

നീക്കം നീക്കംചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറ്റം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമായിട്ട് കിഴക്കുഭാഗത്ത് ജനലിന്റെ അരികിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കിഴക്കേ ജനലിന് അരികിൽ ആയിട്ട് ഈ സ്പടികം കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾ വളരെ ശോഭ ജല ഗ്ലാസ് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ ജനലിന് സമീപം ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.