നമ്മുടെ രക്തം കട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ രക്തക്കുഴൽനകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനു പുറമെ അവിടെ രക്തം കട്ടപിടിച്ച ആ രക്തക്കുഴൽ പൂർണമായി തടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.ലേസർ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലേസർ കിരണങ്ങള് ആ രക്തക്കുഴലിനകത്തുള്ള ക്ലോട്ട് അതായത് രക്തക്കുഴലിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന രക്തക്കട്ടകളെ മുഴുവനായിട്ടും നീരാവിയാക്കി മാറ്റി കളയുന്നു.

അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ രക്തക്കുഴലിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകിത്തുടങ്ങുന്നു അത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴൽ രക്തം ഒഴുകി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വിശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് മാറ്റി ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റണ്ട് വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ലൈസർ എത്തിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ രക്തധമനികളിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തി ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള രക്തക്കുള്ളിലെ തടസ്സം.

   

ബ്ലോക്ക് മാറ്റി അത് ഈ ബ്ലോക്കിന് അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുകൂടെ വലിയ ഒരു മെഷീൻ അത് ലേസർ പറയുന്നത് കിരണങ്ങള് ഈ ചെറിയ കെട്ടിനകത്ത് കൂടെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് എത്തുന്നു 50 മൈക്രോണിക്സ് അതായത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ അത്രയും മാത്രമേ പുറത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അനുസരിച്ച് ഈ കിരണങ്ങള് ലേസർ ബീൻസ് ലേസർ ലക്ഷ്മി ബ്ലോക്കിന് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.