ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ പോയ ആ മുത്തശ്ശി ചെയ്തത് അറിയണോ

ഒരിക്കൽ ഒരു മുത്തശ്ശി ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാനായിട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കയ്യിലൊരുപാട് പണം ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന മുത്തശ്ശി തന്റെ ഉള്ള നാണയത്തുട്ടുകളും ചില്ലറകളും ഒക്കെ അയച്ചു എടുത്ത് അതെല്ലാം വണ്ടിക്കൂലി കൊടുത്താണ് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഒടുവിൽ മുത്തശ്ശി ഗുരുവായൂരിൽ എത്തി നടന്ന മുത്തശ്ശി ഒടുവിൽ ക്ഷേത്രനടയിൽ എത്തുകയും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നടയിലേക്ക് മുന്നേറി നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരനാണ് എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ദർശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും.

ഭഗവാന്റെ ആ സന്നിധിയിൽ ആ നടയിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് യാത്രയൊക്കെ തിരിച്ചു എല്ലാം ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കൂടി തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നും സമർപ്പിക്കാതെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വലിയ വിഷമമായി. കാരണം അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

   

ഭഗവാനെ കാണാൻ എത്ര മോഹിച്ചു വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്ന് തിരിഞ്ഞു നടന്നു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തെത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെക്കൊണ്ട് വാങ്ങി അവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്നത് എന്തുണ്ട് എന്ന് മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശി കാണുകയാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മഞ്ചാടിക്കുരുവിന്റെ വൃക്ഷമാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ എത്തി. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.