വയറ് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന പരിഹാരം

എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും കാണും പല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിനാണ് എനിക്ക് രോഗം വന്നത് എന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ കാണും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പല ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്.കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്.

ബാക്ടീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോമക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസിഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു 0.82 ആണ് ഇതിന്റെ പി എച്ച് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയില് നമ്മള് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാടുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പുലി കടുവ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യാണ്ട് അതായത് മാംസം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ്.

   

കഴുകൻ പരുന്തോക്കെ ചീഞ്ഞ ഇറച്ചി വരെ കഴിച്ചാലും ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റുള്ള ഈ അളവിൽ ഈ അളവിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിടക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് സ്റ്റോമക്ക് അതുകൊണ്ട് അധികം ബാക്ടീരിയസ് ഇല്ല കാരണം ഒരു പുറത്ത് ഒരു കവറിംഗ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.