നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് അഥവാ ഘടികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ദൈവീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഘടികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിന് കണക്കാക്കുന്നത് വാസ്തുപ്രകാരം ക്ലോക്കിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ പല വീടുകളിലും ഈ സ്ഥാനത്ത് അല്ല ബ്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദോഷം.

ആകുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്ലോക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുകയും ആരാണോ നേരത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണു പോകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നാം കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രധാന വാതിലിൽ അഭിമുഖമായിട്ട് ക്ലോക്ക് വയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മുകളിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും.

   

കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിൽ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. വീടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും വീടിനു പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ആ വാതിലിന്റെ നേരെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിലകൂടിയ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.