ഈ ഒരു ഇല കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചില സൂത്രങ്ങൾ

എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ധനം തന്നെയാണ് വികാരമായി വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കലർന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉയർന്നു പോകുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം ദോഷവശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ വളർച്ച താഴോട്ടാക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതിയാകും അതിനെ ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ റാന്നി മരത്തിന്റെ ഇല നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ പേഴ്സലോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടു വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എനർജി കറങ്ങുന്നുണ്ടാകും ധനപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ മൂലം നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട്.

   

സാമ്പത്തികങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും മാറുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. റാന്നി മരത്തിന്റെ ഇല വളരെ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം തരുന്ന ഒന്നാണ് ചൂർണം എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.