വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില നക്ഷത്രക്കാർ

ദൈവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹം 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്വഭാവ ശേഷികളും മറ്റുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യം അവരുടെ ജീവിതം സുഖമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നാളുകൾ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച യോജിപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ നടത്തുന്നത് നാളുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം നല്ല കുടുംബ ആക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതം നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ജ്യോതിഷപരമായി പൊരുത്തശോധന നടത്തുന്നത്.

മകീര്യം ചിത്തിര അവിട്ടം പോലുള്ള നാളുകൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് വൈദ്യുതി മരണം ഒരു കാരണവശാലും വിവാഹബന്ധം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത വിവാഹം കഴിച്ചു കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം ഭാര്യ ഭർതൃ ബന്ധം ഊഷ്മളമായി.

   

കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ദോഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം സുഖമാക്കുന്നതിന് ഒരു യോജിപ്പോടുകൂടി പോകുന്ന പ്രക്രിയ അതിനാണ് പൊരുത്ത ശോധന തന്നെ പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയും മാറ്റിയെടുത്ത് ജീവിതം സുഖമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.