നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇനിയും നടക്കാതിരിക്കില്ല

കാര്യസാധ്യത്തിന് ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിന് ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ദിഖ് ഉപാസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മൂർത്തിയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നുപോലും സഹായിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ദേവനാണ് ഏതറ്റം വരെയും പോയി നമ്മളെ കാക്കുന്ന ദേവനാണ് ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായു വേഗത്തിലാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.

ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഐരാരോഗ്യസൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് കേട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി തൻറെ ശരീരം മുഴുവൻ സിന്ദൂരം വാരി വിതറുകയാണ് തേക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടുള്ള ഭക്തി വെളിവാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഹനുമാൻ സ്വാമി തന്നെ ഹൃദയം പിളർന്ന് കാണിക്കുന്ന ചിത്രം ഹനുമാൻ ഹനുമാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും സീതാദേവിയും കുടികൊള്ളുന്ന ചിത്രം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉഗ്രൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് പഞ്ചമുഖ ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഹനുമാൻ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നരസിംഹമുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗരുഡ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വരാഹം മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് അഞ്ച് മുഖനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.