നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ പുഷ്പം ഏതാണെന്ന് അറിയാം

ജ്യോതിഷപരമായി നമുക്ക് 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ അഥവാ 27 നാളുകൾ ആണുള്ളത് ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും ആ നക്ഷത്രത്തിന്റേതായ ഒരു പുഷ്പം ഒരു പൂവുണ്ട് ഈ പൂവ് ഈ വ്യക്തികൾ കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവന സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്.കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന് മന്ദാരം എന്ന ചെടിയും രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണഗിരീടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഒരു ചെടിയാണ് പക്ഷേ വളർന്നാൽ ആ വീടിന് സകല ഐശ്വര്യം.

കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശരിയാണ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് വളർത്തിയാൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും.മകീല്യം ജമന്തി പൂ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ നട്ടുവളർത്തുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും തിരുവാതിരക്കാര് വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ടത് നന്ത്യാർവട്ടമാണ് ഈ നന്ത്യാർവട്ടം കന്നിമൂലയ്ക്ക് വീടിൻറെ കന്നിമൂല അഥവാ വീട്ടിൽ വെച്ചടി ഉയർച്ച ലഭിക്കും.

   

ഇവർ വളർത്തേണ്ട പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ് അരളിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ചെടികളൊക്കെ വളർത്താൻ നല്ല സ്ഥലം കന്നി മൂലയാണ്.പുണർതം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞരളി വളർത്തുക എല്ലാ ഐശ്വര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നതായിരിക്കും. പുണർതം നക്ഷത്രമാണ് അവരുടെ പിച്ചി പൂവ് വീടിൻറെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് എല്ലാ രീതിയിലും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.