ശത്രു ദോഷം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഗുരുദേവത പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്നത് അച്ഛൻ വഴി പാരമ്പര്യം ഉള്ളവർ ആ രീതിയിലും അമ്മ വഴിയാണ് പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് പരദേവ അഥവാ ധർമ്മ ദേവതയെ നാം ആരാധിക്കുന്നത്. കുടുംബദേവതകൾ ആ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന ദേവതകൾ തന്നെ ആകുന്നു മധ്യ എത്ര വലിയ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ദർശനം നടത്തിയാലും കുടുംബദേവതയെ വടഫലം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ശുഭകരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു നാണയത്തോടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും തലകുഴിഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം ആകുന്നു വിദേശത്തുള്ളവരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുചില ടെൻഷനുകളും വന്ന് ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള അച്ഛനോ അമ്മയോ സഹോദരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക കൂടാതെ.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാണയ തുട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ നാണയതുട്ട് കൂടി സമർപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും വിശേഷം തന്നെയാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസ ആദ്യം തന്നെ വഴിപാടുകൾ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം തന്നെയുണ്ട് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആ പണത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം തന്നെ വഴിപാട് നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.