ഇത് പേഴ്സിൽ വയ്ക്കാൻ വ്യത്യാസം ശ്രമിക്കുക

പണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക അസാധ്യം തന്നെ കാരണം നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് വസിക്കുന്നത് നാം ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉണരുമ്പോഴും അന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴും നാം നമ്മുടെ കൈയിലെ പണം ചിലവായതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പണം എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പലരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെ തന്നെ ആകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പല ചിന്തകൾ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് ചേരുന്ന പലവിധ ആകുലതകൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കും.

എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം നാം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിലോ പേഴ്സലോ കരുതുന്നത് ഉത്തമ ഈ കാര്യം ഏതാണ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ഇത് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാത്രം ഈ കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറുപ്പ് നിറം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക.

   

അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചുവന്ന നിറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചനിറത്തിലുള്ള പേഴ്സണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ കാര്യം പച്ച നിറം അഥവാ ചുവന്ന നിറമാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം. നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കീറിയതും കേടായതുമായ പേഴ്സുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.