ഈയൊരു ചെടി വീട്ടിൽ വളർത്തി നോക്കൂ

വീട് വാഹനം സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച അഭിവൃദ്ധി എന്നിവ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരണം എന്ന് ആഗ്രഹത്താൽ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ നാം നൽകുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങളാൽ മാത്രം ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു തുളസിത്തറയിൽ തന്നെ തുളസി നടുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഒരു തുളസി എങ്കിലും തുളസിത്തറയിൽ നാം നടേണ്ടതാകുന്നു.

എന്നാൽ തുളസി നടുമ്പോൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കണം. ആയത് തുളസി ചില ദിശകളിൽ നടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭദിനം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിശയായി പറയുന്നത് വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലാണ് എങ്കിലും തുളസി നടാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പോസിറ്റീവ് ഊർജമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരുക എന്നാൽ ജലം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും.

   

ജലം വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിലോ രാത്രിയിലോ സമർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം മന്ത്രങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ ചില മന്ത്രങ്ങൾ നാം ജീവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമയാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.