പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം നോക്കി പൂജാമുറി സ്ഥാപിക്കുക

വീടുകളിലും വിളക്ക് തെളിയിക്കാറുണ്ട് സന്ധ്യാദീപം കൊളുത്തുന്ന ഒരാചാരം നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജികളെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്ര നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയും പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെച്ചെടി കയറ്റം ആയിരിക്കും.

ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട വീടിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പൂജാമുറിഞ്ഞ മുറിയിൽ അവിടെ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് അവിടെ ആരാധിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോഴുള്ള ആധുനികമായ വീട് സംസ്കാരത്തിൻറെ സ്ഥിതി നമ്മൾ നമ്മൾ വിളക്ക് വെക്കുന്ന ഭാഗം ഒരുപാട് വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുന്നത്.

   

നമുക്ക് ദോഷകരം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ വൃത്തിയാക്കി രണ്ടുനേരം വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടിനും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ പൂജാമുറി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചെറിയ പൂജാമുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ നമ്മൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.